Mărturisire de credință

Noi, creștinii Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, credem, mărturisim și preaslăvim un singur Dumnezeu în trei ipostasuri: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh; Tatăl este nenăscut, naște mai înainte de veci pe Fiul și purcede mai înainte de veci pe Duhul Sfânt; Fiul este născut mai înainte de veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt este purces mai înaintede veci din Tatăl. MĂRTURISIM, PROPOVĂDUIM ȘI PRIMIM:

- Toate cele mărturisite în Simbolul de Credință niceo-constantinopolitan:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aștept învierea morților,

Și viața veacului ce va să vie. Amin!

Împreună cu Sfinții Părinți de la cel de-al IV-lea Sinod ecumenic afirmăm că „acest înțelept și mântuitor Simbol (niceo-constantinopolitan) al Harului Divin era suficient pentru desăvârșita cunoaștere și întărire a bunei credințe”.

- Mărturisim că Sfânta Scriptură (Vechiul și Noul Testament) și Sfânta Tradiție sunt cele două izvoare de revelație Dumnezeiască și sursă nesecată de învățătură a Bisericii.

ACCEPTĂM ȘI MĂRTURISIM:

- Toate celelalte dogme pe care le mărturisește Sfânta, Soborniceasca și Apostoleasca Biserică a lui Hristos.

- Toate hotărârile dogmatice și canonice ale Sfintelor Sinoade Ecumenice și ale Sfintelor Sinoade Locale și cele pan-ortodoxe recunoscute de Sfânta Biserică.

- Toată Predania Bisericii, ceea ce au mărturisit Sfinții Apostoli, ceea ce au acceptat și mărturisit Sfinții Părinți ai Bisericii.

CREDEM, DE ASEMENEA, CĂ:

- Biserica este un organism divino-uman, al cărui cap suprem, înțelept și fără de moarte este Domnul Iisus Hristos. Biserica este întemeiată de El și o conduce în chip nevăzut prin lucrarea Duhului Sfânt, iar în chip văzut prin ierarhia bisericească, cu scopul de a asigura oamenilor mântuirea.

- În Biserică se păstrează Harul Dumnezeirii (Harul Sfințitor), fără de care nimeni nu se poate mântui și că el se împărtășește credincioșilor prin mijloacele sfințitoare : Cele Șapte Taine - Sfântul Botez, Ungerea cu Sfântul Mir (Mirungerea), Sfânta Împărtășanie (Cuminecătură sau Euharistie), Sfânta Pocăință (Spovedania sau Mărturisirea păcatelor), Preoția (Hirotonia), Cununia (Nunta) și Sfântul Maslu, precum și prin toate ierurgiile Bisericii.

MĂRTURISIM CĂ:

- Adorăm pe Dumnezeu slăvit și închinat în Sfânta Treime, supravenerăm pe Maica Domnului – Sfânta Fecioară Maria și venerăm Sfânta Cruce, toate Puterile Cerești și Îngerești, pe Sfântul Prooroc, Înainte-mergătorul și Botezătorul Ioan, pe toți proorocii, pe Sfinții Apostoli și pe toți Sfinții recunoscuți de Biserica Drept-slăvitoare.

- Sfântul Botez se poate face doar prin întreita afundare, invocând la fiecare afundare (completă) câte o Persoană a Sfintei Treimi. Orice altă modalitate de a ”boteza” nu este corectă, iar „botezul” nu este valid. Acesta este singurul Botez al creștinului. BOSVR nu-i rebotează pe cei botezați o dată în dreapta credință.

- Taina Cununiei este binecuvântată de Însuși Mântuitorul Hristos la nunta din Cana Galileii și se săvârșește către bărbat și femeie (născuți bărbat și femeie, iar nu transformați), prin această taină întemeindu-se familia creștină.

- Primim hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic cu privire la cinstirea sfintelor icoane și sfintelor moaște.

- Pronia Divină lucrează minuni îndeosebi pentru cei drept credincioși, iar celor căzuți din dreapta credință minunile le sunt spre mustrare și spre întoarcerea la adevăr, nu spre adeverirea relei lor credințe. Înșelările, sau falsele minuni, sunt date celor ce „n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni” (2 Tesaloniceni, 2/10,11).

- Credem că prin așezarea sărbătorilor de către Sfinții Părinți, s-a statornicit odată pentru totdeauna calendarul bisericesc și că această așezare este lucrarea Duhului Sfânt, care nu se contrazice. Deși calendarul bisericesc nu este dogmatisit, acesta face parte din Sfânta Tradiție, care este dogmă, conform hotărârilor dogmatice ale Sinodului al VII-lea Ecumenic.

- Acceptăm, împreună cu hotărârile celor șapte Sinoade Ecumenice, și pe cele ale celui dintâi și celui de al doilea Sinod din 861. De asemenea, hotărârile Sfântului Sinod convocat de Sfântul Fotie în Constantinopol, în 879-880, precum și Tomul Sinodal al Sinodului de la Vlaherne în Constantinopol, în anul 1351, din timpul Sfântului Grigorie Palama și Sfântului Patriarh Calist I, cu convingerea fermă că aceste Sinoade au autoritate și validitate ecumenică și sobornicească în Biserica Ortodoxă.

- Acceptăm hotărârile Sinoadelor Pan-Ortodoxe din 1583, 1587, 1593 și din 1848, care au condamnat inovațiile și noul calendar (papist – gregorian și, implicit, cel așa-numit îndreptat).

- Respectăm Pascalia așezată de Sfinții Părinți de la Sinodul I de la Niceea (325) și de la Sinodul de la Antiohia (345), după care s-au fixat, conform caledarului iulian, sărbătorile Sfintelor Paști până la sfârșitul lumii. Învierea Domnului, astfel, nu se poate serba niciodată mai devreme de 22 martie sau mai târziu de 25 aprilie. Pascalia ortodoxă este întărită prin minunea ce se săvârșește an de an la Sfântul Mormânt din Ierusalim.

- Sărbătorile le ținem după calendarul bisericesc neschimbat (iulian), confirmate de minunile care s-au săvârșit la fiecare dată în parte și le socotim ca așezare Dumnezeiască, nefiind voie a le schimba sau sărbători mai înainte sau mai târziu de datele deja fixate.

- Primim și respectăm cele patru posturi de peste an: Postul Mare, dinaintea Învierii Domnului, Postul Nașterii Domnului, Postul Sfinților Apostoli, (care, după rânduiala Sfinților Părinți, nu poate fi mai mic de opt zile și mai mare de patruzeci și două de zile), precum și cel al Adormirii Maicii Domnului. Respectăm, de asemenea, postul de miercuri și de vineri de peste an, conform rânduielilor tipiconale.

- Ne supunem întru totul poruncilor Bisericii, nevoindu-ne a le lucra. Credința drept-slăvitoare nu este mântuitoare fără faptele cele plăcute lui Dumnezeu, conform Sfântului Apostol Iacov: „Credința fără fapte moartă este.” (Iacov 2, 20).

- Acceptăm hotărârile Sinoadelor Bisericilor Locale Ortodoxe, care au condamnat erezii, chiar dacă nu au existat sinoade pan-ortodoxe, care să se pronunțe asupra acestor erezii, hotărârile lor sunt valabile atât timp cât sunt în duhul Ortodoxiei și au putere asupra oricărui eretic de oriunde și oricând.

- Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România nu are nicio comuniune cu nicio „biserică” care nu prezintă o mărturisire de credința ortodoxă și o succesiune apostolică autentică.

- Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România interzice creștinilor săi împărtășirea în „bisericile” ecumeniste, precum și în cele cu care nu are stabilită comuniunea euharistică.

- Considerăm o condiție obligatorie pentru întoarcerea celor ce au fost în erezie, recunoașterea, condamnarea și anatemizarea acesteia.

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, cu grijă duhovnicească și constiință ortodoxă profundă, răspunde provocărilor (actuale) și, de asemenea, imploră mila si ajutorul lui Dumnezeu pentru toate greșelile din trecut și pentru rezolvarea tuturor problemelor actuale.

RESPINGEM ȘI CONDAMNĂM:

- Orice hotărâre sinodală sau individuală ce încalcă canoanele și predania ortodoxă.

- Amestecul statului secularizat în probleme de credință și administrarea Bisericii, încălcând astfel libertatea Bisericii.

- Incinerarea celor care au decedat, întrucât Sfânta Scriptură mărturisește: „pământ eşti şi în pământ te vei întoarce ” (Facerea 3, 19).

- Eutanasierea și avortul.

- Implicarea clericilor în politică.

- Tratamentele și practicile, inclusiv cele experimentale, care, prin obligativitate, anulează libera voință cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om și care aduc modificări firii trupești a omului (prin inoculări, vaccinări, terapii genice) și alte tehnologii care distrug rânduiala cea bună, pe care Dumnezeu a pus-o în trupul nostru, dând astfel ideea că Dumnezeu a creat ceva greșit(*Mențiune: Deoarece evoluția științei și tehnologiei (medicină, genetică, IT, AI, etc.) se desfășoară rapid, Sfântul Sinod va comunica poziția BOSVR prin Enciclici Sinodale).

- Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România este străină de sincretismul religios și de orice practică New-age, pe care le condamnă.

RESPINGEM, CONDAMNĂM ȘI ANATEMIZĂM:

- Tot ceea ce predania Bisericii, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii au respins, condamnat și anatemizat, fără a adăuga sau a scădea nimic.

- Pe cei ce schimbă sau denaturează textele Crezului niceo-constantinopolitan și ale Sfintei Scripturi, precum și pe cei ce le interpretează în mod greșit și neconform Predaniei, ca pe niște luptători împotriva Duhului Sfânt.

- Orice denaturare și orice inovație aduse Tradiției Ortodoxe.

- Pe „toți cei care au scris și propovăduit vreodată împotriva dreptei credințe”, (anatema 13- Sinod IV), dacă aceștia nu s-au îndreptat până la sfârșitul vieții lor.

- Ecumenismul care este erezia tuturor ereziilor, și considerăm toate hotărârile sinoadelor ortodoxe ce au condamnat această erezie ca fiind lucrătoare; cele mai importante fiind anatema Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor (ROCOR) din 1983, sub conducerea Sfântului Mitropolit Filaret, precum și reiterarea acesteia de către Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România în anul 2013. Ca urmare a ereziei ecumenismului, considerăm „bisericile” care l-au adoptat, susținut (sau încă îl susțin) sau nu vor să condamne ecumenismul, precum și pe cei în comuniune cu aceștia (clerici sau laici) ca fiind căzuți din Biserica cea Una și din Credința Adevărată, iar lucrarea lor ca fiind lipsită de Harul cel Sfințitor. Deci, toate hotărârile acestora le considerăm ca neaparținând Bisericii, iar pe membrii acestora îi considerăm eretici, din cauza ecumenismului, dar și schismatici, ca urmare a renunțării la calendarul iulian al Sfinților Părinți.

- Orice formă de recunoaștere a tainelor ereticilor și schismaticilor, indiferent de cine și când au fost făcute.

- Enciclica Patriarhiei de Constantinopol din 1920, intitulată „Către toate Bisericile lui Hristos de pretutindeni”.

- Reforma calendarului hotărâtă de așa-numitul Congres Pan-Ortodox din 1923, care a căzut sub osândirea celor trei Sinoade Pan-Ortodoxe din secolul al XVI-lea; o considerăm o punere în practică a ereziei ecumenismului generând astfel și schisma.

- Înființarea și întreaga lucrare a Consiliului Mondial al Bisericilor și a tuturor membrilor lui.

- Serghianismul, ca erezie ce învață că Biserica trebuie să se supună statului ateu, secularizat și antihristic.

- Masoneria și organizațiile similare acesteia, ca fiind organizații potrivnice Bisericii, iar apartenența la acestea a oricărui membru, cleric sau mirean al Bisericii noastre, este interzisă.

- Erezia cunoscută sub numele de „Teoria mădularelor bolnave”, precum și lucrarea intitulată „Teze Ecleziologice”, pe autorii și susținătorii nepocăiți ai acestora, care afirmă, în esență, că ereticii ecumeniști sunt membri ai Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, până la pronunțarea unui Mare Sinod. De asemenea și toate formele acestei erezii, printre care și exprimarea ideii că ereticii ecumeniști (sau în general ereticii), ar putea fi în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, până la întrunirea unui Mare Sinod care să se pronunțe.

- Pe toți cei ce consideră că Apostolicitatea Bisericii și a Ierarhilor ei nu este deplină.

- Teoriile legate de apariția și evoluția universului și a speciilor, întrucât credem că Dumnezeu a adus din neființă la ființă toată lumea, pe cea văzută și pe cea nevăzută (lumea îngerilor). (Facerea, cap. I si II), iar Omul este creația lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea Sa (Facerea 1, 27).

ÎN CONCLUZIE, SPUNEM TUTUROR CELOR CE:

- Atacă Sfânta Scriptură sau Sfânta Tradiție, deformând înțelesurile lor;

- Nu cred în Dumnezeu, nu acceptă Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, nu o cinstesc pe Maica Domnului, Sfânta Cruce și toți Sfinții recunoscuți de Biserica Ortodoxă Universală;

- Atacă Simbolul de credință niceo-constantinopolitan, atât în formularea cât și în înțelesurile lui;

- Nu respectă hotărârile dogmatice și canonice ale Sinoadelor Ecumenice și Locale, recunoscute de pliroma Bisericii;

- Nu cinstesc Sfintele Icoane și Sfintele Moaște;

- Consideră ereticii ca făcând parte, sau ar putea face parte, din Biserica lui Hristos;

- Consideră că nu orice sinod ortodox ar putea să judece, să condamne și să anatemizeze ereticii, în mod necondiționat;

- Consideră că Apostolicitatea Bisericii ar fi fost pierdută, distrusă total sau parțial;

- Consideră că Biserica lui Hristos poate fi împărțită sau dezbinată, din punct de vedere al adevărului de credință, în buni și răi, ortodocși și eretici, atacând astfel unicitatea Bisericii;

- Consideră că Biserica lui Hristos nu este fără pată și fără de prihană, prin faptul că îi consideră pe eretici ca făcând sau putând face parte din Biserica lui Hristos, atacând astfel sfințenia Bisericii;

- Consideră „bisericile” ecumeniste, cele nou-calendariste și serghianiste ca fiind ortodoxe si având Har Sfințitor;

- Consideră serghianismul ca fiind doar un fenomen sau un curent, iar „bisericile” afectate ar putea fi considerate, astfel, dreptcredincioase;

- Administrează ereticilor și schismaticilor Taina Euharistiei ca și cum le-ar fi de folos spre mântuire;

- Acceptă manifestarea ereziilor ca pe o părere teologică admisibilă și, astfel, permit unirea cu ereticii în baza minimului dogmatic;

- Au întocmit și susțin învățătura neortodoxă, numită „Teoria mădularelor bolnave”, exprimată în principal în scrierea „Teze ecleziologice”;

- Confundă Harul Proniator (Pronia Divină) cu Harul Sfințitor, lăsând să se înțeleagă că acolo unde lucrează Pronia, sau duhul înșelării (în „bisericile” eretice), de fapt ar exista Tainele Bisericii (prin Harul Sfințitor);

- Fac parte din organizații masonice, cât și alte organizații asemănătoare în practică și scop;

ANATHEMA!

SECRETARIATUL SFÂNTULUI SINOD

* Pentru consultarea documentului original vă rugăm să luați legătura cu episcopul locului.